Elvesamarbeid

Norsk Villaksforvaltning (SNVF), er samtalepartner og rådgiver for styret i elveierlag. Vi bidrar med praktiske råd for å styrke driften av laget, tiltak for at det skal bli mer fisk i elva og kommer med gode tips for å gjøre det trivelig for fiskerne.

Vassdragene og problemstillingene er ulike, så vi gir individuelle råd med utgangspunkt i hvert enkelt vassdrag og ambisjonsnivået til elveierlaget. De som samarbeider med SNVF, får handboka Smart lakseforvaltning, der vi har samlet alt av praktisk rådgivningsverktøy til bruk i elveprosjekt.

Samarbeidet som SNVF har med elveierlag er uten risiko og kostander for lagene.

Handboka

SNVF si Handbok i Smart Lakseforvaltning er laget for å styrke den lokale forvaltningen av vassdraget og entusiamsnen for vill laksfisk på elvekanten, blant grunneiere og andre lokale ressurspersoner. 

Handboka handler om hva elveeierne kan gjøre, for å få et velfungerende styre, mer vill laksefisk i elva, og hvordan de kan tilrettelegge for gode opplevelser for fiskerne.

 

Handbok i smart lakseforvaltning

Lovpålagte tiltak

Fangstrapport

Ved fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag, er det rapporteringsplikt. Elveeierlag skal innen to uker etter at fiskesesongen er slutt, sende fangstrapport til Fylkesmannen. Elveeierlag som ikke oppfyller lovkravet, får ikke åpne vassdraget for fiske. Lakse- og innlandsfiskloven § 44.

Elveeierlag som samarbeider med SNVF, får tilgang til en prisgunstig avtale som prosjektet har med Inatur, om markedsføring og salg av fiskekort, rapportering av fangst og fangststatistikk.

FORVALTNINGSLAG

I vassdrag med gytebestandsmål på mer enn 100 kilo hunnlaks, plikter fiskerettshaverne å gå sammen om en felles forvaltning. Lakse- og innlandsfiskeloven § 25.

Vassdrag med gytemål mindre enn 100 kilo hunnlaks, er unntatt fra kravet om felles forvaltning. Et flertall av fiskerettshaverne kan beslutte at fiskeressursene skal forvaltes i fellesskap. SNVF anbefaler at alle elveeierlag som sel fiskekort i androme vassdrag, etablerer forvaltningslag.

Elveeierlag som samarbeider med SNVF, får en modell for forvaltnigslag. Modellen er så enkel å bruke, at en skriv inn navnet på laget i vedtektene, gjør individuelle tilpsassninger, signere papirene og sender de til Brønnøysundregistrene.

Driftsplan

I vassdrag hvor fiskeretthaverne plikter å gå sammen om felles forvaltning av fiskeressursene, skal det utarbeides driftsplan som skal oppdateres hvert 5 år. Lakse- og innlandsfiskeloven § 25.

For de fleste elveeierlag er det utfordrende og tidkrevende å lage en god driftsplan. Vi ser altfor ofte tykke og lite konkrete avhandlinger, som ikke er oppdatert og som har liten nytteverdi. Det er uheldig, da driftsplanen er ryggraden i et velfungerende elveeierlaget.

Elveeierlag som samarbeider med SNVF, får en driftsplanmodell. Modellen er enkle å bruke, og med gode råd fra SNVF, vil en raskt kunne lage en god og konkret driftsplan.

Forvaltningsmodell

ELVEEIERLAGET

Dette er en kvalitetsstandard med praktisk tiltak for god drift av elveeierlaget. For hvert tiltak er det forslag til målsetting, og en enkel tiltaksplan med anbefalinger om hvordan en bør gjennomføre arbeidet. Det er også forslag til hvordan en kan måle resultatet av arbeidet opp mot målsetting.

Elveeierlag som samarbeider med SNVF, får SNVF sin forvaltningsmodell for elveeierlag med forslag til 17 tiltak for drift a elveeierlag. Hvor mange tiltak som en skal gjennomføre er avhengig av størrelsen på vassdraget og ambisjonsnivået til elveeierlaget.

FISKEFORVALTNING

Dette er en kvalitetsstandard med praktisk tiltak for god forvaltning a anadrome vassdrag. For hvert tiltak er det forslag til målsetting, og en enkel tiltaksplan med anbefalinger om hvordan en bør gjennomføre arbeidet. Det er også forslag til hvordan en kan måle resultatet av arbeidet opp mot målsetting.

Elveeierlag som samarbeider med SNVF, får SNVF sin forvaltningsmodell for elveeierlag med forslag til 14 tiltak for fiskeforvaltning. Hvor mange tiltak som en skal gjennomføre er avhengig av størrelsen på vassdraget og ambisjonsnivået til elveeierlaget.

FISKETURISME

Dette er en kvalitetsstandard med praktisk tiltak for god tilrettelegging av fisketurisme. For hvert tiltak er det forslag til målsetting, og en enkel tiltaksplan med anbefalinger om hvordan en bør gjennomføre arbeidet. Det er også forslag til hvordan en kan måle resultatet av arbeidet opp mot målsetting.

Elveeierlag som samarbeider med SNVF, får SNVF sin forvaltningsmodell for elveeierlag med forslag til 14 tiltak for fisketurisme. Hvor mange tiltak som en skal gjennomføre er avhengig av størrelsen på vassdraget og ambisjonsnivået til elveeierlaget.

Årsrapport

ELVEEIERLAGET

Rapporten er et viktig styringsverktøy, for at tiltakene for drift av elveeierlaget i driftsplanen ikke skal bli en sovende plan. Styret i elveeierlaget, bruker årsrapporten for å kartlegge status på tiltakene, for å sjå om det er behov for å gjøre endringer, eller etablere nye tiltak.

Elveeierlag som samarbeider med SNVF, får en enkel modell for årsrapport på en A4 side. Årsrapporten høver godt som tema på møter med grunneierne, myndigheter og som vedlegg til søknader.

FISKEFORVALTNING

Rapporten er et viktig styringsverktøy, for at tiltakene for fiskeforvaltning i driftsplanen ikke skal bli en sovende plan. Styret i elveeierlaget, bruker årsrapporten for å kartlegge status på tiltakene, for å sjå om det er behov for å gjøre endringer, eller etablere nye tiltak.

Elveeierlag som samarbeidermed SNVF, får en enkel modell for årsrapport på en A4 side. Årsrapporten høver godt som tema på møter med grunneierne, myndigheter og som vedlegg til søknader.

FISKETURISME

Rapporten er et viktig styringsverktøy, for at tiltakene for fisketurisme i driftsplanen ikke skal bli en sovende plan. Styret i elveeierlaget, bruker årsrapporten for å kartlegge status på tiltakene, for å sjå om det er behov for å gjøre endringer, eller etablere nye tiltak.

Elveeierlag som samarbeidermed SNVF, får en enkel modell for årsrapport på en A4 side. Årsrapporten høver godt som tema på møter med grunneierne, myndigheter og som vedlegg til søknader.


Forvaltnings­modell for elve­eigarlag

Norsk Villaksforvaltnings sin forvaltningsmodell for elveeierlag, har mer enn 40 praktiske tiltak for god drift av elveeierlag, forvaltning av vassdraget og fisketurisme, som henger uløselig sammen. Om ikke driften av laget er god, så vil det smitte over på forvaltninga av vassdraget og fisketurismen. Forvaltningsmodellen er et viktig hjelpemiddel når en skal lage en god driftsplan.

Logg inn/ut

Følg oss