Kvalitets-standard for elveeierlag

Om driften av elveeierlaget er ikke er god, vil det smitte over på forvaltningen av elven og det vil ha negativ påvirkning på fisketurismen. Mangelfull drift av elveeierlaget fører til svikt i rektrutteringen av nye personer til styret i laget, til å delta med forvaltningsarbeid osv.

Sammen med elveeierlaget og lokale støttespillere er målet vårt å sammen løfte elven tilbake til et nivå hvor både elveeierlag og lokalbefolkningen kan være stolte av den. En god måte å sikre en høy standard på arbeidet i elveeierlaget er å ta i bruk de 16 tiltakene som inngår i kvalitetsstandarden for drift av elveeierlag og som naturlig inngår i styret sitt ansvarsområde.

Valgkomiteenstyrearbeidmedlemsmøte – bygdemøte – årsmøte – informasjon til grunneiere – kontakt med kommune, næringsliv, lag og organisasjoner – kontakt med fylkesmannen – kjøp av tjenester og utstyr fra kompetansemiljø og leverandører – fiskeføreskrifter – fangstrapportering og statistikk – organisering av dugnad – rekruttering av lokale fiskere – media – offentlige og private planer som kan påvirke elven og søknader.  

Her viser vi 6 av de 16 tiltakene og formålet med det. I handboken Smart Lakseforvaltning er det videoer og annen informasjon som viser hvordan en kan tilrettelegge tiltaket.

Valgkomite

Finne styremedlemmer med tid og kompetanse

Arbeidet til valgkomiteen er som oftest en sterk undervurdert arbeidsoppgave. Om komiteen finn de riktige personene til styret eller omvent, så forplanter dette seg videre inn i alle arbeidsoppgavene som inngår i driften av elveeierlaget.  

Valgkomiteens oppgave er å finne styremedlemmer som har kompetanse som samsvarer med de arbeidsoppgavene som inngår i styrearbeidet. De må være motiverte for jobben de skal gjøre, ha tid og evne til å utføre den og vilje til å samarbeide med resten av styret. 

Styrearbeid

De anadrome fiskene og grunneiernes behov skal ha prioritet

Styremedlemmer skal arbeide for en optimal drift av elveeierlaget, forvaltning av elven og lakseturisme, til det beste for alle grunneierne og ikke for egne eller ulike elveavsnitt sine særinteresser.  

Styrearbeid i elveeierlag har blitt mer krevende, og det kan derfor være behov for at styret knytter til seg fagpersoner som sportsfiskere, personer med kompetanse i media eller andre fagpersoner.

Medlemsmøte

Stort oppmøte og engasjement

Målet for et medlemsmøte er stort oppmøte, engasjement for grunneiersamarbeid, forvaltning av elven og fisketurisme. Tema på møte må være tidsaktuelle, interessante og det må være god kvalitet på innkalling til møte, møteledelse og referat fra møtet.    

Rekruttering av lokale fiskere

øke interessen for laksefiskere

Målet bak nye rekrutteringstiltak er å få nok barn, ungdom og voksne interesserte i laksefiske. En stabil rekruttering er avgjørende for å sikre nok sportsfiskere, guider og frivillige til å forvalte elva i fremtiden. 

Offentlige og private planer

Sikre grunneierne og elvas verdiar

Det er viktig for elveeierlaget å være oppdatert på planer, prosjekter og utbygginger i det private og offentlige. Ved å være tidlig ute, kan man hindre at eventuelle planer kan påvirke elva og fisketurismen negativt, eller påvirke verdiene og interessene til grunneiere og lokalsamfunnet.

Søknader

En god søknad gir gode resultater

Når et elveeierlag vil sende en søknad, er det ofte to årsaker. Enten ønsker man å få godkjent et nytt prosjekt hos myndighetene, eller så ønsker man å få tilslag på en søknad om økonomisk støtte. Uansett hvilken type søknad man lager, er det viktig at den er godt skrevet, utformet riktig og at all dokumentasjonen er relavant og god. 

Logg inn/ut

Følg oss