Kvalitets-standard for forvaltning

Tiltak for forvaltning av elven har som mål å være enkle, forståelige og gjennomførbare. Elven skal i hovedsak driftes av elveeierlaget selv, hvor vi fungerer som en støttepartner. Alt fra den lille sidebekken til utløpet i elva inngår i forvaltningen og blir tilpasset tilstanden og behovet i hver elv. Det er 13 praktiske tiltak som vi foreslår en setter fokus på

Gyte og oppvekstområde for småfisk (bonitering) – fangstkvotergjenutsetting av fisk – kultivering – fiskeoppsynfisketeller og videoovervåking – gytefisktelling – fisketrapper – rydding og pleie av vegetasjonpredatorkontroll – fiskesjukdom – vasskvalitet og beredskapsplan for uttak av rømt oppdrettsfisk.    

Her viser vi 6 av de 13 tiltakene og formålet med det. I håndboken Smart Lakseforvaltning er det videoer og annen informasjon som viser hvordan en kan tilrettelegge tiltaket.

Fangstkvoter

Nå gytebestandsmålet og få et balansert fiske

Formålet med fangstkvoter er å sikre at elva når sitt gytebestandsmål - med god margin. En godt begrunnet kvotemodell, gir respekt hos fiskerne og resulterer ofte i mindre ulovlig fiske. Når elva får mer fisk, blir fiskerne også mer fornøyde.

Et annet viktig mål med en god kvotemodell er å fordele fisk over hele elva, slik at flest mulig fiskesoner i elva får godt fiske og fornøyde fiskere. Flere fornøyde og engasjerte grunneiere gir bedre drift av elveeierlaget og større verdi for fisketurismen.

Gjenutsetting

Gjenutsetting av villaks

Uansett årsak, gjenutsetting av villfisk er og blir et viktig tiltak i elvenes forvaltning. Tilbakesettingen må utføres etter korrekte retningsliner for å hindre at villaksen blir påført skade.

Det er mange grunner til at fiskere setter tilbake fisk. Hovedmålet med å sette fisk tilbake, og da spesielt store hunnlaks, er å sikre gytebestandsmålet i elva. Dette er noe fiskerne i det fleste elver må gjøre gjennom diverse kvotemodeller. 

Selv uten at noen "krever" at man setter en fisk tilbake, velger mange å gjøre det av fri vilje. Det kan være fordi de ønsker å la elva være upåvirket av sportsfiske, at de kun tar opp blank og nygått fisk eller at de selv har en "kvotemodell" som er lavere enn den som gjelder der de fisker.

Tilbakesettingen må utføres etter korrekte retningsliner for å hindre at villaksen blir påført skade

Fiskeoppsyn

Kontroll- og serviceorgan langs elva

Et fiskeoppsyns oppgaver er å sørge for at fiskereglene i elva blir fulgt samtidig som man gir god service til sportsfiskerne. Det er viktig at fiskerne opplever fiskeoppsynstjenesten som nødvendig og som en viktig del av totalopplevelsen til fiskerne.

Fisketeller og videoovervåking

bidrar til en god forvaltning av elva

Med en god fisketeller og et godt videosystem, får man kontinuerlig kontroll over oppgangen av fisk i elva. Tellinga gjør det mulig å justere kvotene i løpet av sesongen og sikre at gytemålet blir nådd.

Rydding og pleie av vegetasjon

riktig vegetasjonsnivå  og skadeoversikt langs elva

Vegetasjonen langs elven gir yngel og mindre fisk vern og enkel tilgang på næring. Røtter fra større trær og busker er viktig bindingsmateriale for å hindre utrasing av elvekanten ved flom og isgang. Elveeigerlaget bør skaffe seg oversikt over eventuelle skader, om noen av grunneierne har fjernet for mye vegetasjon, sette inn utbedringstiltak og drive holdningsskapende arbeid ovenfor grunneiere og kommune for å hindre videre ødeleggelser. Dette gjelder i hovedelven så vel som sideelver og anadrome småbekker.

Predatorkontroll

Predatorstatus i elva

Med en god predatorkontroll, har man oversikt over predatortypene og man kan regne ut forventet svinn av yngel, småfisk og fullvoksne individer.

Logg inn/ut

Følg oss