Hoved­prosjektet

Hovedprosjektet til Nordland 2023 (N-2023) arbeider for å styrke den lokale forvaltningen og entusiasmen for vill laksefisk på elvekanten. Målsettingen er å gjøre Nordland til det ledende fylket i forvaltning av de ville laksefiskene, i god sameksistens mellom grunneiere, sportsfiskere, oppdrettsselskap, kraftselskap og myndigheter. Mer villaks, sjøørret og sjørøye skal gjøre vassdraga mer attraktive og styrke Nordlands omdømme som miljø- og turistfylke.

Norsk Villaksforvaltning var initiativtaker til N-2023. Nordland Fylkeskommune og oppdrettsselskapene GIFAS, Edelfarm, Wenberg Fiskeoppdrett og Nova Sea bidro økonomisk. Fylkesmannen i Nordland bidro med faglige råd. 17 oppdrettsselskap i Nordland støtter prosjektet økonomisk. I 2021 vil kraftselskap, reiseliv og selskap fra andre bransjer bli invitert med i N-2023.

Elve­prosjekt

Elvene i prosjektet er av ulik størrelse og behovene er ulike, så de er organisert i tre størrelses­klasser. Det blir gitt individuell rådgivning med utgangspunkt i behovet og ambisjonsnivå til hvert elveeierlag.

Større og store elver

Elveeierlag får oppfølging direkte fra hovedprosjektet til N-2023. Rådgivning er basert på erfaring fra prosjekt Beiarelva-2023. Prosjektet skal være en drivkraft for Beiarn. Målsettingen er at Beiarelva skal bli den mest attraktive lakseelva i Norge, med tilbud til ulike kundegrupper. Erfaringene fra prosjektet skal inngå i et opplæringssenter for villaks i Beiarn, for større og store elver.

Mindre elver

Dette er et tilbud til en klynge av elveeierlag som har mindre elver. De får rådgivning fra en felles og lokal elvekoordinator. Oppgaven er å hjelpe styret i elveeierlaga med å planlegge, finansiere, gjennomføre, følge opp og måle resultat av prosjekt. Modellen er kostnadseffektiv, bidrar til kompetanse­overføring og godt samhold elveeierlag i mellom.

Små elver

Elveeierlag som har små elver og som ikke inngår i en klynge av elver pga. lang reiseavstand, får et nettbasert tilbud med rådgivning på telefon. Om det er behov for å gjennomføre større prosjekt, får de hjelp av nærmeste elvekoordinator. Elveeierlagene blir inviterte med på fylkessamling og dialogmøte i den nærmeste klyngen av elver, og i andre sammenhenger der dette er naturlig.

Opplæringssenter

I tillegg til Beiarelva, vil noen elveeierlag med mindre og små vassdrag rundt om i Nordland få tilbod om å bli opplæringssenter for vill laksefisk. Det er teoretisk opplæring basert på Norsk Villaksforvaltnings forvaltningsmodell for elveeierlag, i kombinasjon med at en kan rusle langs elva for å se tiltak gjennomført i praksis. Det er også nettbasert opplæring, for å nå ut til flest mulige deltakere.

Elve­koordinator

I hver klynge av elver skal det være en lokal elvekoordinator. Arbeidsoppgaven er å være samtalepartner og rådgiver for styret i elveeierlaget. Koordinatoren får betalt i samsvar med utførte arbeidsoppgaver, som:

  • Foreta statusanalyse av drifta til elveeierlaget, forvaltning av vassdraget og fisketurismen.

  • Etablere myndighetspålagde tiltak som forvaltningslag (organisering av grunneiere), driftsplan og lage årsrapport for elveeierlaget.

  • Delta på møte med styret i elveeierlaga, medlemsmøte, bygdemøte og andre møte.

  • Bistå elvene i kontakten med myndigheter, fagmiljø, lag og organisasjoner, og media.

  • Arrangere dialogmøte i klynge av elver mellom grunneiere, oppdrettere og andre.

Frode Paulsen

Ansvarlig for elvekoordinatorene

Frode er styremedlem i Bogen grunneierlag. Utdannet fra befalsskole, krigsskole og stabsskole. Pensjonert i 2019 fra stillingen som major i hæren. Har vært i forsvaret i 39 år, de 20 siste innen etterretning og sikkerhet. Han har 5 år i internasjonal tjeneste og blant anna hatt stilling som personellforvalter for 700 personer.

Handboka

Elveeierlag som er med i N-2023, får handboka Smart lakseforvaltning fra Norsk Villaksforvaltning. I den har vi samlet alt rådgivningsverktøy til bruk i elveprosjekt, for å gjøre det oversiktlig for brukerne.

Økonomi

Prosjekt Nordland 2023 blir finansiert som spleiselag. Deltakelse er basert på påvirkningen som en har på vill laksefisk, ansvaret som en har for artene, nytteverdien som en har av velfungerende vassdrag, og samfunnsansvar. God bredde av deltakere reduserer økonomisk risiko. Det gir prosjektet legitimitet og bidrar til at prosjektet blir godt kjent blant deltakerne i spleiselaget.

FINANSIERING AV HOVEDPROSJEKT

Inviterte deltakere i spleiselag

Beløp

Nordland Fylkeskommune

----

Oppdrettsselskap i Nordland

----

Kraftselskap i Nordland

----

Næringsliv i Nordland

----

Lag og organisasjoner

----

Nasjonale myndigeter

----

FINANSIERING AV ELVEPROSJEKT

Inviterte deltakere i spleiselag

Beløp

Elveeierlag og grunneiere

----

Lokale jakt og fiskelag og sportsfiskere

----

Oppdrettsselskap i nærområdet

----

Kraftselskap i nærområdet

----

Næringsliv i nærområdet

----

Lag og organisasjoner

----

Kommune

----

Logg inn/ut

Følg oss